pmqa_h (71K)โครงร่างองค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน

สถาบันพยาธิวิทยา ตั้งอยู่ในอาคารเฉลิมพระบารมี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สถานที่ใกล้เคียงคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันพยาธิวิทยาเป็นหน่วยงานราชการทหาร (ตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๖๗๐) ที่ขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒) ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๓/๔๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗) ผู้นำสูงสุดของสถาบันพยาธิวิทยา (ผู้อำนวยการ) คือ พลตรี จัดพล วุฑฒกนก


๑. ลักษณะองค์กร

1ก. สภาพแวดล้อมองค์กร

1ก(1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง? ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความสำเร็จขององค์กรคืออะไร? กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์หลัก ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ
ผลตรวจทางพยาธิวิทยา ความถูกต้องและทันเวลา ส่งมอบให้ลูกค้าโดยตรง
ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบโลหิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งมอบให้ลูกค้าโดยตรง
พยาธิแพทย์/ นายสิบพยาธิ คุณภาพและคุณลักษณะบุคลากรสายพยาธิวิทยาที่พึงประสงค์ ผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ โรงเรียนเสนารักษ์


1ก(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ เจตจำนง วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กรที่ได้ประกาศไว้คืออะไร? สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจขององค์กร?

เจตจำนง สถาบันพยาธิวิทยาเป็นหน่วยงานราชการทหาร ที่จัดตั้งเพื่อการตรวจหาสมุฏฐานของโรค โดยการทดลองและค้นคว้าโดยการตรวจวิเคราะห์ การจัดหาและแจกจ่ายโลหิต การให้คำแนะนำและการฝึกอบรมทางพยาธิวิทยาให้กับหน่วยสายแพทย์ในกองทัพบก
วิสัยทัศน์ สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยาของกองทัพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ค่านิยม มุ่งมั่นมาตรฐาน บริการประทับใจ กว้างไกลวิชาการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
พันธกิจ 1. ให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (พยาธิวิทยากายวิภาค และพยาธิวิทยาคลินิก)
2. ทำการผลิต จัดหา เก็บรักษาและแจกจ่ายและจำหน่ายวัคซีนเซรุ่ม และเลือด
3. ให้การศึกษาทางพยาธิวิทยา ตลอดจนผลิตงานวิจัยทางการแพทย์

ระบุสมรรถนะหลักขององค์กรแต่ละตัวและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

สมรรถนะหลักขององค์กร ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร
การบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา เป็นงานบริการที่มุ่งให้กับหน่วยของกองทัพบก โดยเฉพาะกับหน่วยสายแพทย์ของกองทัพ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การบริการด้านผลิตภัณฑ์โลหิต เป็นงานบริการที่มุ่งให้กับหน่วยสายแพทย์ของกองทัพบก โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การฝึกศึกษาอบรมทางพยาธิวิทยา เป็นงานผลิตกำลังพลทางสายพยาธิวิทยา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางพยาธิวิทยาให้กับหน่วยสายแพทย์ของกองทัพ โดยร่วมกับโรงเรียนเสนารักษ์ หน่วยการศึกษาของกรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร? มีการจำแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง? มีความต้องการการศึกษาระดับใดของแต่ละกลุ่มเหล่านี้? องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร? บุคลากรและลักษณะงานขององค์กรมีความหลากหลายอย่างไร? มีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดตั้งให้ทำหน้าที่ต่อรองกับองค์กร? สิทธิประโยชน์และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญของบุคลากรมีอะไรบ้าง?1ก(4) สินทรัพย์ องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง?1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับ องค์กรดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง? กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรองหรือข้อกำหนดด้านการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้าง?

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรองหรือข้อกำหนดด้านการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรม และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ ความถี่ของการทบทวน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และชื่อของผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 ภายในปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ/ ผู้จัดการคุณภาพ
ภายนอก 3 ปี/ ครั้ง
มาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ (ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์) ภายในปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ/ ผอ.กองพยาธิวิทยา
ภายนอก 3 ปี/ ครั้ง
มาตรฐานงานบริการโลหิต 2555 ภายในปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ/ ผอ.กองธนาคารเลือด
ข้อกำหนด ISO 15189:2007 ภายในปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ/ ผู้จัดการคุณภาพ
ภายนอก 3 ครั้ง/ปี
ข้อกำหนด ISO 15190:2003 ภายในปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการด้านชีวอนามัย/ ประธาน LSO
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ. 2551
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล พ.ศ. 2540
ภายนอกปีละ 1 ครั้ง ฝ่ายโครงการงบประมาณ/ หน.ฝ่าย
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง/ หน.ฝ่าย
ฝ่ายการเงิน/ หน.ฝ่าย
ฝ่ายรับสิ่งส่งตรวจและเก็บเงินรายได้/ หน.ฝ่าย
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ภายนอกปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการควบคุมภายใน/ ผอ. สพธ.


1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

ข1(1) โครงสร้างองค์กร โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลองค์กรมีลักษณะอย่างไร? ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร ผู้นำระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด (*)?

ข้อกำหนด คำอธิบาย
โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลองค์กร และคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถาบันพยาธิวิทยา เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามแนวทางของพระราชกฤฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันพยาธิวิทยา ตามคำสั่งสถาบันพยาธิวิทยา (เฉพาะ) ที่ 36/57 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2557
กรรมการกำกับดูแลองค์กรผู้ที่เป็นอิสระ
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร หน้าที่ของคณะกรรมการ ตามผนวกประกอบคำสั่งคำสั่งสถาบันพยาธิวิทยา (เฉพาะ) ที่ 36/57 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2557 (ผนวก ก – ด)
ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร และผู้นำระดับสูง 1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร และแจ้งให้ผู้อำนวยการ (ผู้นำระดับสูง) ทราบ
2. และ/หรือรายงานในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน (CEO)
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร องค์กร และบริษัทแม่ (ถ้ามี)
สารสนเทศอื่น ๆ


1ข (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง (*)? กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์ บริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า และการปฏิบัติการอย่างไร? ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร?1ข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่สำคัญมีประเภทใดบ้าง? มีบทบาทอะไรในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการสนับสนุนเพื่อลูกค้าที่สำคัญ? มีกลไกที่สำคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ? กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทอะไรหรือไม่ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร? ข้อกำหนดสำคัญของห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคืออะไร?2. สภาวการณ์ขององค์กร

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร

>2ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

2ก(1) ลำดับในการแข่งขัน องค์กรอยู่ที่ลำดับใดในการแข่งขัน? ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน? รวมทั้งจำนวนและประเภทของคู่แข่ง?