pmqa_h (71K)

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plus


สถาบันพยาธิวิทยา

เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจตามคำสั่งกรมแพทย์ทหารบก (เฉพาะ) ที่ ๓/๔๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่องแก้กำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล สถาบันพยาธิวิทยา อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๖๗๐ โดยปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๓/๔๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๓ เรื่องแก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒)

วิสัยทัศน์

Vision

สถาบันที่เป็นเลิศด้านพยาธิวิทยา
ของกองทัพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่านิยม

Core Value

มุ่งมั่นมาตรฐาน บริการประทับใจ
กว้างไกลวิชาการ ทีมงานเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรมเป้าประสงค์หลัก

๑. ความเป็นมืออาชีพทางด้านพยาธิวิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก
๒. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
๓. เป็นหน่วยสนับสนุนงานทางพยาธิในหน่วยทหาร
๔. หน่วยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจหน้าที่

๑. ค้นคว้า วิจัย วินิจฉัย และชันสูตร เพื่อหาสมุฎฐานของโรค จากความผิดปกติของอวัยวะ ชิ้นส่วนของอวัยวะ เลือด ของเหลวและสิ่งขับถ่ายทั้งปวงของร่างกาย
๒. จัดหา เก็บรักษา แจกจ่ายโลหิต และส่วนประกอบต่างๆ ของโลหิต สำหรับใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หน่วยสายแพทย์ของกองทัพบก และโรงพยาบาลต่างๆในเขตใกล้เคียง
๓. ตรวจไวรัสตับอักเสบ ภูมิต้านทานเชื้อโรคเอดส์และตรวจหมู่เลือดให้กับทหารกองประจำการ นักเรียน-นักศึกษาทหารหลักสูตรต่างๆ และข้าราชการของกองทัพบก
๔. ดำเนินการวิเคราะห์ ยา น้ำ อาหาร สารพิษต่างๆ ที่อาจปลอมปนเข้าสู้ร่างกายมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม สารต้องห้ามต่างๆ ในนักกีฬาและสารเสพย์ติดต่างๆ
๕. ชันสูตรศพที่ถึงแก่กรรมทั้งแบบธรรมชาติ และผิดธรรมชาติ แลให้การบริการเกี่ยวกับศพทุกประเภท
๖. ทำการผลิต เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่ายน้ำเกลือ น้ำยาพาเรนเทอรัล อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และน้ำยารีเอเยนต์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนสายแพทย์ทั่วกองทัพบก
๗. พิจารณาจัดหา เก็บรักษา และแจกจ่าย สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายพยาธิ ตลอดจนวัคซีนและเซรุ่มต่างๆ สนับสนุนหน่วยสายแพทย์กองทัพบกในส่วนภูมิภาค
๘. ให้การศึกษา ปรึกษา และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สายแพทย์ทุกประเภท ทั้งในและนอก ทบ. ในวิชาพยาธิวิทยา พยาธิคลินิก งานธนาคารเลือด และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิของหน่วยรักษาพยาบาล ทบ. ในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑๐. ดำเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยา ทั้งด้วยตนเองและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ